Sản phẩm mới

 

SẢN PHẨM MỚI KEO DÁN GỖ VINAVIL 2252M

 • Chống nước vượt trội D3 theo tiêu chuẩn EN 204
 • Độ kết dính, liên kết cao và khả năng chịu uốn , tỉ lệ chống nứt, chống đứt rời cao.
 • Khả năng kết dính tốt trong môi trường nhiệt độ cao theo tiêu chuẩn EN 14257 (WATT 91) -  (WATT 91 : kiểm tra xác định khả năng chịu nhiệt)
 • Chống biến dạng, chảy rão, trượt theo tiêu chuẩn EN 14257
 • Thời gian đông kết tốt .
 • Kiểm tra đánh giá tính năng mẫu :

  1. Tính kết dính : hai mặt theo tỉ lệ gần 150 g/m2
  2. Điều kiện chịu nén : 0.5÷1.0 N/mm2
  3. Thời gian chịu nén : 1-2 giờ 

 

Đơn vị

Giá trị

Phương pháp

1.Chỉ số kĩ thuật:

Hàm lượng rắn

%

52 ± 1

MVPF 01

Độ nhớt

mPa.s

15.000 ± 3.000

UNIEN ISO 2555

pH

 

3.00 ± 0,2

ISO 976

2.Giá trị điển hình:

Nhiệt độ định hình

0C

+ 3

UNI 8490 – 14

Đông đặc tại 230C

Kg/dm3

1,1

MVPF 18

Kích thước hạt trung bình

µm

0,4 ÷ 3,0

MVANS 20

Ổn định sức đông lạnh

Chu kỳ

≥ 5

UNI8490 - 13

 

...